privacy statement

Privacy verklaring Chalet Rosa zum Moos

Chalet Rosa zum Moos, gevestigd aan de Hockenalpstrasse 27 te
Kippel / Zwitserland, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in dezeprivacyverklaring.

Contactgegevens:
Chalet Rosa zum Moos
Hockenalpstrasse 27
3917 Kippel – Schweiz
T. 06-11523903

info@chaletrosa.nl
https://chaletrosa.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Chalet Rosa verwerkt uw persoons-gegevens doordat u gebruik maakt
van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Chalet Rosa verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u:

 • adw-gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Chalet Rosa verwerkt uw persoonsge-gevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienst-
  verlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Chalet Rosa verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
  verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
  belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Chalet Rosa bewaart uw persoonsge-gevens niet langer dan strikt
nodig is om de doelen te realiseren waar-voor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende categorieën van persoonsgegevens:


Reserveringsbevestiging
Bewaartermijn: 4 jaar vanaf het maken van de reservering.
Reden: om zo contact te leggen met gasten voor aankomst, verblijf of na een reservering.

 
Personalia Bewaartermijn: 4 jaar vanaf maken van de reservering.
Reden: is onderdeel van reserveringsbevestiging. 


Adres
Bewaartermijn: 4 jaar vanaf maken van reservering 
Reden: is onderdeel van de reserveringsbevestiging.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chalet
Rosaen heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent
dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik
van u heb in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op
gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen
over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek
naar info@chaletrosa.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan,
vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone,
de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Chalet Rosa wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons .

Geautomatiseerde besluitvorming
Chalet Rosa neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Chalet Rosa) tussen zit.
Delen van persoonsgegevens met derden
Chalet Rosa verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze
uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Chalet Rosa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op
met ons op via info@chaletrosa.nl

Chalet Rosa heeft de volgende maat-regelen genomen om uw
persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat
  https://chaletrosa.nl
 • Het contactformulier wordt verstuurd met een captcha beveiliging
 • Onze ISP (Internet Service Provider) TransIP verzorgt de email-
  verwerking compliant aan de GDPR (General Data Protection
  Regulation) en de AVG-Privacywetgeving.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Chalet Rosa gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Jouw rechten
Je hebt het recht om:
• de persoonsgegevens die wij over jou verwerken in te zien;
• ons te vragen de persoonsgegevens te verbeteren of verwijderen;
• bezwaar te maken tegen de wijze waarop wij jouw
persoonsgegevens verwerken;
• ons te vragen jouw persoonsgegevens over te dragen
(dataportabiliteit);
• een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• toestemming die je aan ons hebt gegeven voor het verwerken van
je persoonsgegevens in te trekken.
Je kunt hiervoor met ons contact opnemen via de gegevens vermeld
onder “Verantwoordelijke en contact”.

Wijzigingen
Wij kunnen de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken en dit
privacy statement wijzigen. In geval van materiële wijzigingen zullen we
je daar actief over informeren binnen de website of met gebruikmaking
van de door jou opgegeven gegevens. De meest recente versie van ons
privacy statement is te vinden op onze website https://chaletrosa.nl.


Versie: 31-3-2020 © Chalet Rosa zum Moos.